GRE SCORE > Shalin Rajpara  329/340 ⭐️ Yash Shah  320/340 ⭐️ Milan Shah  320/340 ⭐️ Yash Thakkar  315/340 ⭐️ Mit Patel  313/340 ⭐️ Tajas Pandya 310/340 |—-| IELTS SCORE > Nilam Pathak  8.5/9.0 ⭐️ Hassan Momin  8.0/9.0 ⭐️ Keyur Mandaliya 8.0/9.0 ⭐️  Vishwesh Gandhi   8.0/9.0 ⭐️ Anshu  Khakhar  8.0/9.0 |—-| TOEFL SCORE > Devendra Jhaveri 117/120 ⭐️ Shivam Mehta  115/120 ⭐️ Shalin  Rajpara  114/120 ⭐️ Milind Patel 114/120 ⭐️ Khevna maniar  108/120 |—-| GMAT  SCORE > Brinda Guru  710/800 ⭐️ Neeti Nair  690/800 ⭐️ Nidhi  Vyas  630/800 ⭐️ Mohit Sharma  630/800 |—-| SAT SCORE > Darsh Vaidya  1400/1600 ⭐️ Akshar Goyal  1370/1600 ⭐️ Vishwesh Gandhi 1300/1600  ⭐️ Pooja Suchdev 1290/1600

 

classroom-1-dark

COMING SOON !